The White House

1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500